پشتیبانی ایران برنده همکاری وزارت خارجه

پشتیبانی: ایران برنده همکاری وزارت خارجه وزیر امورخارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

جهت حضورم در کابینه صحبت‌ شده، ولی نه جهت معاونت زنان / مولاوردی

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: جهت حضور در کابینه دوازدهم صحبت‌هایی با من شده است هست، ولی این صحبت‌ها در خصوص معاونت امور زنان و خانواده ر..

ادامه مطلب